Obec Otice
Obec Otice

představení obce Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Otice
Obec Otice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní 1
747 81 Otice
Mobil místostarosta: 602 736 286
Mobil referent: 703 146 072
Mobil starosta: 739 166 666
Mobil účetní: 606 711 031
Mobil úřad: 734 263 092
E-mail: ucetni@otice.cz
E-mail: starosta@otice.cz
E-mail: mistostarosta@otice.cz
E-mail: referent@otice.cz
E-mail: urad@otice.cz
WWW: www.otice.cz
ID Datové schránky: e55b3ff
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Hlavní 1
  747 81 Otice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Hlavní 1
  747 81 Otice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0013:00 – 17:00
  středa8:00 – 12:0013:00 – 17:00
  čtvrtek8:00 – 12:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Mobil místostarosta: 602 736 286
  Mobil referent: 703 146 072
  Mobil starosta: 739 166 666
  Mobil účetní: 606 711 031
  Mobil úřad: 734 263 092
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: e55b3ff
1851576379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00300543
DIČ: CZ00300543

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 12:00 po telefonické domluvě

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Otice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   

  Sazebník úhrad ve formátu PDF Sazebník úhrad ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 145.67 kB

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  ke stažení ve formátu PDF zde

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Otice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,94 kB
Staženo: 46×
Vloženo: 1. 2. 2024

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 - PL.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,09 kB
Staženo: 129×
Vloženo: 16. 2. 2023

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,85 kB
Staženo: 210×
Vloženo: 18. 1. 2022

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,88 kB
Staženo: 266×
Vloženo: 17. 2. 2021

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,29 kB
Staženo: 410×
Vloženo: 18. 2. 2020

Výroční zpráva za rok 2018

výroční zpráva za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 361,01 kB
Staženo: 471×
Vloženo: 13. 2. 2019

Výroční zpráva za rok 2017

výroční zpráva za rok 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 365,22 kB
Staženo: 496×
Vloženo: 8. 2. 2018

Výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva za rok 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 364,9 kB
Staženo: 762×
Vloženo: 6. 2. 2017

Výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva za rok 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 362,93 kB
Staženo: 861×
Vloženo: 18. 2. 2016

Výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 363,24 kB
Staženo: 926×
Vloženo: 16. 2. 2015

Výroční zpráva za rok 2013

povinné informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 288,19 kB
Staženo: 1,182×
Vloženo: 29. 1. 2014

Výroční zpráva za rok 2012

skmbt_c22013020714450.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 281,35 kB
Staženo: 1,111×
Vloženo: 7. 2. 2013

Výroční zpráva za rok 2010

výroční zpráva 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,61 kB
Staženo: 1,031×
Vloženo: 30. 1. 2013

Výroční zpráva za rok 2009

výroční zpráva 2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,86 kB
Staženo: 993×
Vloženo: 30. 1. 2013

Výroční zpráva za rok 2008

výroční zpráva 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,17 kB
Staženo: 1,006×
Vloženo: 30. 1. 2013

Výroční zpráva za rok 2007

výroční zpráva 2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,19 kB
Staženo: 938×
Vloženo: 30. 1. 2013

Výroční zpráva za rok 2006

výroční zpráva 2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,32 kB
Staženo: 1,051×
Vloženo: 30. 1. 2013

Výroční zpráva za rok 2005

výroční zpráva 2005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,58 kB
Staženo: 1,005×
Vloženo: 30. 1. 2013

Výroční zpráva za rok 2011

výročnízprava2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,12 kB
Staženo: 1,448×
Vloženo: 30. 1. 2013

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 24.4.2024 Oti 317/ 2024 Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 9.5.2024 - Oti 317/ 2024 

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 19.4.2024 Oti 300/ 2024 Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 19.4.2024 - Oti 300/ 2024 

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 18.4.2024 Oti 301/ 2024 Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 18.4.2024 - Oti 301/ 2024  Příloha - Rozhodnutí o vykácení stromů 

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 5.3.2024 Oti 160/ 2024  Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 7.3.2024 - Oti 160/ 2024  Příloha: Dendrologický průzkum – hodnocení stavu stromů 

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 20.11.2023 Oti 867/ 2023  Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. Oti 867/2023 ze dne 20.11.2023 

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 8.11.2023 Oti 846/ 2023 (94.38 kB)Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 8.11.2023 - Oti 846/ 2023 (204.2 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 4.11.2023 Oti 825/ 2023 (107.15 kB)Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 4.11.2022 - Oti 825/ 2023 (226.44 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 29.9.2023 Oti 716/ 2023 (90.79 kB) Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 9.10.2023 - Oti 716/ 2023 (158.29 kB) 

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 29.9.2023 Oti 715 2023 (91.86 kB) Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 9.10.2023 - Oti 715/ 2023 (157.66 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 22.3.2023 Oti 281/ 2023 (89.26 kB) Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 22.3.2023 - Oti 281/ 2023 (215.32 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 10.2.2023 Oti 207/ 2023 (69.12 kB) Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 10.2.2023 - Oti 207/2023 (213.79 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 29.12.2022 Oti 4/ 2023 (98.97 kB)Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 29.12.2022 - Oti 4/ 2023 (116.51 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 29.12.2022 Oti 3/ 2023 (142.63 kB) Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 29.12.2022 - Oti 3/ 2023 (135.34 kB)

Žádost -Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 29.12.2022 Oti 9/ 2023 (100.26 kB) Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 29.12.2022 - Oti 9/ 2023 (135.27 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 21.12.2022 Oti 940/ 2022 (92.21 kB) Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 21.12.2022 - Oti 940/ 2022 (119.73 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 21.12.2022 Oti 939/ 2022 (94.13 kB) Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 21.12.2022 - Oti 939/ 2022 (119.98 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 21.12.2022 Oti 938/ 2022 (87.88 kB) Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 21.12.2022 - Oti 938/ 2022 (287.84 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. ze dne 22.11.2022 Oti 862/ 2022 (91.54 kB) Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 22.11.2022 - Oti 862/ 2022 (278.59 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. ze dne 27.11.2022 Oti 873/ 2022 (97.48 kB) Odpověď- Sdělení o odložení žádosti o informace dle 106/1999 Sb. ze dne 27.11.2022 Oti 873/ 2022 (164.68 kB) Odpověď - Oti 873.2002 - ze dne 27.11.2022 - poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 1.2.2023 (223.91 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. ze dne 26.11.2022 Oti 875/ 2022 (94.55 kB) Odpověď -  Sdělení o odložení žádosti o informace dle 106/1999 Sb. ze dne 26.11.2022 Oti 875/ 2022 (237.52 kB) Odpověď - Oti 875/2002 - ze dne 26.11.2022 - poskytnutí informací dle 106/ 1999 Sb. ze dne 1.2.2023 (238.38 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. ze dne 7.11. 2022 (97.72 kB) Odpověď- Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. Oti 861/2022 (186.06 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 27.10.2022 (97.72 kB) Odpověď -Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. Oti 861/2022 (186.06 kB)

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 19.5.2022  Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. Oti 363/2022

Žádost - Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. ze dne 22.5.2022 Odpověď - Poskytnutí informací dle 106/1999 ze dne 22.5.2022

Žádost - Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.11.2021 (15.16 kB) Odpověď - 708/2021 Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. Oti 708/ 2021 ze dne 19.11.2021 (137.39 kB) (137.39 kB) (137.39 kB)


Žádost- Žádost o poskytnutí informací ze dne 25.8.2021 Oti 515/2021 (388.9 kB) Odpověď- 515/2021 Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. Oti 515/2021 ze dne 27.8.2021 (102.4 kB)


Žádost- Žádost o poskytnutí informace ze dne 23.5.2021 (23.05 kB) (23.05 kB) Odpověď  328/2021 Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. (140.09 kB) (140.09 kB)


Žádost- Žádost o poskytnutí informace ze dne 17.5.2021 (22.17 kB) Odpověď -310/2021 Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. (137.84 kB) 


Žádost- Žádost o poskytnutí informace ze dne 17.5.2021 ( opatření proti vodní erozi) (25.41 kB) Odpověď - 311/ 2021 Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. (140.37 kB)


Žádost- Žádost o poskytnutí informace ze dne 25.2.2021 (22.73 kB) Odpověď - 115/2021 Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. (137.1 kB)


Žádost- Žádost o informace 106/1999 Sb. ze dne 25.2.2021 (protipovodňová ochrana) (23.38 kB) (26.13 kB) Odpověď - 114/2021 Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. (135.62 kB)


Žádost- Žádost o informace 106/1999 Sb. ze dne 25.2.2021 (23.38 kB) Odpověď - 113/2021 - Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. ( záplavové území)(137.72 kB)


Kácení stromů v obecním lese - lokalita Otická sopka - Žádost (23.47 kB) odpověď - 109/ 2021 Poskytnutí informací dle 106/1999 Sb. ( smlouva+ revizní zpráva) (39.02 kB)


Odpověď na žádost ze dne 19.2.2021 (140.12 kB) o zaslání informací 102/2021 - Kácení stromů v obecním lese - lokalita Otická sopka - Žádost (60.47 kB)


Odpověď na žádost ze dne 13.7.2020 (188.74 kB) o zaslání informací - Kácení stromů v obecním lese - lokalita Otická sopka - Žádost (168.67 kB)


Odpověď č. 1 na žádost ze dne 7.5.2020 (249.22 kB) o zaslání informací, Odpověď č. 2 na žádost ze dne 7.5.2020 (37.93 kB) o zaslání informací - kácení stromů v obecním lese - lokalita Otická sopka - Žádost (698.88 kB)


Odpověď na žádost ze dne 18. 8. 2019 (463.75 kB) o zaslání informací - podání nabídky ve smyslu veřejných zakázek


Odpověď na žádost ze dne 30.5.2018 (686.74 kB)o zaslání informací - zajištění osoby pověřen ochranou osobních údajů a náklady roku 2017 a 2018


Odpověď na žádost ze dne 16. 8. 2017 (320.06 kB) ochrana proti škodlivým ptákům


Odpověď na žádost ze dne 27. 3. 2017 (710.95 kB) o způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci


Odpověď na žádost ze dne 22. 2. 2017 (463.16 kB) o zaslání investičních plánů obce


Odpověď na žádost ze dne 16.6.2017 (635.83 kB) o zaslání informací o veřejném


osvětlení v obci


Odpověď na žádost ze dne 7.7.2017 (975.53 kB) o zaslání informací - obalová společnost


Odpověď na žádost ze dne 11.9.2017 (268.83 kB) o zaslání informací - sociální bydlení


Odpověď na žádost ze dne 18.8.2017 (359.69 kB) o zaslání informací - podmínky pro výstavbu rodinných domů, usedlostí a bytových domů


Odpověď na žádost ze dne 1. 2. 2016 (188.95 kB) o zaslání investičních plánů obce

Oznamovací povinnost ze psů

OZNAMOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 105,26 kB
Staženo: 270×
Vloženo: 9. 3. 2021

Vzor odvolání o neposkytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.

odvolání informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,42 kB
Staženo: 1,287×
Vloženo: 31. 1. 2013

Vzor žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 76,59 kB
Staženo: 1,244×
Vloženo: 31. 1. 2013

Odhlášení psa z evidence

odhlášení psa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 47,14 kB
Staženo: 1,222×
Vloženo: 30. 1. 2013

Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

kácení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 57,62 kB
Staženo: 1,085×
Vloženo: 30. 1. 2013

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
rozšířené vyhledávání

obecní úřad

Stav řeky Hvozdnice

16.6.2024 22:10

Aktuální výška:

125 cm

Oznámení lékařů

Pracovní doba  MUDr. Vašíkové a 

MUDr. Cihlářové, 

oznámení o dovolené

Více informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:456
TÝDEN:2991
CELKEM:1649712

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Portál občana

.

Přijímejte a posílejte datové zprávy, spravujte své údaje ze základních registrů,  ukládejte a spravujte své doklady a dokumenty. 

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28
29 30 31 1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
12 13 14 15
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27 28 29
30

Projekt číslo: 115D312040111, Identifikační číslo EIS: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002187
„Protipovodňová opatření obcí Otice a Dolní Životice“
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Spřízněné obce

Udržujeme úzké spojení s obcemi:Čechynce (Slovenská Republika) Borki Wielke (Polsko)

mapa