Obec Otice
Obec Otice

představení obce Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

Zásady ochrany osobních údajů

Obsah:znak obce Otice

 1. Kategorie osobních údajů
 2. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
 3. Kategorie příjemců osobních údajů
 4. Způsob zpracování osobních údajů
 5. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25.5.2018
 6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje obec (jako správce) zpracovává o fyzických osobách, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu splatnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Tyto Zásady jsou účinné od 25.5.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

1. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která vede přímo či nepřímo k identifikaci. U podnikajících fyzických osob se řadí mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, jako je například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

2. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu ochrany oprávněných zájmů jsou povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby nebo úkony poskytovat, realizovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

 • Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:
  • Účely správního rozhodování obce
  • Účely evidence smluv
  • Statistické účely
  • Účely k zajištění bezpečnosti práce zaměstnanců
  • Účel evidence žádostí, kontrol, protokolů, oznámení, stížností, rozhodnutí, zápisů
  • Účely plnění základních daňových povinností
  • Účely pro potřeby přestupkového řízení
  • Účely evidence exekučních příkazů
  • Účely personální

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje skartovány či archivovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů naleznete ve spisovém a archivačním řádě zveřejněným na webových stránkách obce.

3. Kategorie příjemců osobních údajů

Obec v rámci činnosti své agendy využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané obcí, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů do obce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnosti znalců, advokátů, auditorů, správu IT systému. S každým takovým subjektem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný zde. Obec v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům, a úřadům stanoveným platnou legislativou.

4. Způsob zpracování osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje ručně, písemně i elektronicky.

5. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle nařízení bude mít subjekt údajů v případě, že bude pro obec identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže obci svoji totožnost, následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

 • potvrzení, zda obec zpracovává osobní údaje.
 • informace o účelech zpracování, kategorií dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání mimo EU.
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. v případě opakované žádosti bude obec oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adrese obce. Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit na obci, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

dle č. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude obec zpracovávat. Subjekt má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

3. Právo na výmaz

dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud zpracovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování

dle č. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu obce.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

dle č. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany zpracovatele v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé subjekty, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. V případě že obec neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, obec zpracování na základně námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné podat písemně na adresu obce.

7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle na adrese obce.

8. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Obec Osoblaha uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení správními účinky pro subjekty údajů.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Od 4.1.2021 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení:

v Oticích    

Mgr. Vladimír Tancík, starosta

rozšířené vyhledávání

obecní úřad

Stav řeky Hvozdnice

14.7.2024 21:00

Aktuální výška:

110 cm

Oznámení lékařů

Pracovní doba  MUDr. Vašíkové a 

MUDr. Cihlářové, 

oznámení o dovolené

Více informací

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:592
TÝDEN:3494
CELKEM:1663118

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Portál občana

.

Přijímejte a posílejte datové zprávy, spravujte své údaje ze základních registrů,  ukládejte a spravujte své doklady a dokumenty. 

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27
28
29 30 31
1 2 3 4

Projekt číslo: 115D312040111, Identifikační číslo EIS: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002187
„Protipovodňová opatření obcí Otice a Dolní Životice“
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Spřízněné obce

Udržujeme úzké spojení s obcemi:Čechynce (Slovenská Republika) Borki Wielke (Polsko)

mapa