Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °

K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)

Válečné hroby

Památník

Evropská databanka

Evropská databanka

Opavské Slezsko

Opavské Slezsko

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 493
TÝDEN: 1662
CELKEM: 938592

Obsah

Výceúčelové hřiště

 

Provozní řád víceúčelového hřiště Otice

Čl. I

Využívání hřiště

 1. Tento provozní řád vydává obec Otice za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času, zejména mládeže v Oticích za maximálního bezpečí všech návštěvníků víceúčelového hřiště.
 2. Zřizovatelem víceúčelového hřiště je obec Otice, která pro zabezpečení chodu hřiště jmenuje správce hřiště (dále jen „správce“).
 3. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, basketbal, badminton, fotbal, házená, volejbal, nohejbal a cvičení).
 4. Uživatelem víceúčelového hřiště (dále jen „uživatel“) je jednotlivec nebo skupina osob, která splní podmínky tohoto provozního řádu a správce hřiště mu předal klíče od hřiště.
 5. Dětem mladším 12 let je vstup povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 6. Prostor hřiště a jeho okolí je v zájmu ochrany majetku obce monitorován kamerovým systémem.

Čl. II

Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má právo:
 1. využívat hřiště bezúplatně, po objednanou dobu, k určeným sportům s ohledem na klimatické podmínky a používat veškeré vybavení hřiště (sloupy, sítě, ucpávky sloupů, případně míče), včetně osvětlení.

 

 1. Uživatel je povinen:
 1. dodržovat předem smluvený čas pro vyzvednutí klíčů od hřiště a tyto předat 10 minut před uplynutím objednané hrací doby správci hřiště, dodržovat čas pro hru a provozovat dohodnutý druh sportu,
 2. dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku, šetřit obecní majetek a při jeho poškození toto ohlásit správci,
 3. vstupovat na hřiště jen ve sportovní obuvi pro sálové sporty (světlá podrážka, bez špuntů, hrotů a podobně),
 4. uvést hrací plochu hřiště do původního stavu po skončení činnosti,
 5. nahradit škodu, kterou způsobil na hřišti a jeho zařízení či výbavě,
 6. vrátit klíče a zapůjčenou výbavu správci hřiště po uplynutí času výpůjčky,
 7. respektovat jakékoli rozhodnutí správce, včetně opuštění hřiště na jeho výzvu.

 

 

Čl. III

Správce hřiště

1. Správcem hřiště Otice je osoba starší 18 let, se kterou obec uzavře  dohodu o provedení práce.

2. Správce v plném rozsahu odpovídá za provoz hřiště, vydává klíče, předává a přebírá hřiště oproti podpisu dle Knihy výpůjčky hřiště.

3. Správce hřiště má právo kontrolovat dodržování tohoto řádu a v případě, že není dodržován vykázat uživatele z hřiště, případně vyžádat pomoc k zabezpečení veřejného pořádku.

4. V případě nahlášené, nebo zjištěné závady sepíše s uživatelem protokol. Rozhodne o případném uzavření či omezení provozu hřiště a následně předá protokol k řešení na obecní úřad. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz víceúčelového hřiště je  správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat uživateli, který si hřiště objednal k výpůjčce.

 

Čl. IV.

Provoz a správa hřiště

 1. Provoz hřiště zpravidla začíná 1. 4. a končí 31. 10. kalendářního roku v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hřiště.
 2. Denní provozní doba hřiště je od 08:00 – 21:00 hodin. V pracovní dny je provoz hřiště vyčleněn v době od 08:00 do 15:00 hodin základní škole, pokud se uživatel nedohodne se správcem a vedením Základní školy a Mateřské školy Otice p.o. jinak.
 3. Konání obecních akcí má přednost před konáním akcí jiného uživatele.
 4. Nelze-li ze strany uživatele-objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen zrušit svou objednávku u správce víceúčelového hřiště nejpozději 3 hodiny před objednanou hrací dobou telefonicky na čísle mobilního telefonu: 731 640 123. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

Čl. V

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu víceúčelového hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo
   poškozování vyznačené plochy a jeho okolí.

2. Je zakázáno na ploše (plochu) hřiště:
- kouřit a odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- vstupovat v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, apod.
- vpouštět zvířata
- manipulovat s ostrými předměty v blízkosti ochranných sítí, nebo
   na ochranné sítě šplhat,
- vjíždět na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech a podobně,
- vstupovat na hřiště mimo vyhrazenou provozní dobu a jinak než vstupními  vrátky,
- přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa a bez 
  dohledu správce či po domluvě s ním,
- vnášet a konzumovat alkoholické nápoje (včetně drog) a jídlo všeho druhu,
  včetně žvýkaček,
- vstupovat podnapilým osobám a osobám, které nejsou aktivními ve hře
  (divákům),                
- vnášet chemické látky, zapálené předměty a hořící látky, 
-  využívat ochranných sítí a bočního hrazení k nakopávání míčů.

3. Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na víceúčelové hřiště
    se dostatečně seznámí s tímto provozním řádem a budou bezpodmínečně
    dodržovat dohodnuté časy zahájení a ukončení hry.

6. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani
    jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí (například hlukem).

Čl. VI

Nedodržování provozního řádu a další ustanovení

1. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování
    občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci
    hřiště či Obecnímu úřadu v Oticích.

2. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za úrazy a ztráty osobních věcí uživatele.

 

Tento provozní řád schválila Rada obce Otice dne 29. března 2017 a jeho platnost a účinnost je dnem schválení a nahrazuje provozní řád ze dne 19. listopadu 2012.

 

V Oticích 5. dubna 2017                                    Mgr.Vladimír Tancík
                                                                              starosta

                                                                          v zastoupení Ing. Pavel Lesák, místostarosta

Mobilní číslo na správce víceúčelového hřiště 731 640 123. V případě, že nedostanete do 24 hodin potvrzení či zamíntnutí rezervace, volejte správci hřiště.