Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

2014 - 2017

 

Základní škola Otice, Kylešovská 105, 747 81

Ředitelka: Mgr. Soňa Koběrská

Telefon: 553 79 10 27

Email: zs.otice@seznam.cz

 

Naše škola je venkovského typu, je umístěna v centru obce Otice. Navštěvuje ji 96 žáků od 1. do 5. třídy.

Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu "Tvořivě k vědění", žáci se učí anglický jazyk, k dispozici je počítačová učebna s internetem.

Za budovou školy je školní hřiště, které využíváme nejen k výuce, ale děti zde mohou trávit svůj volný čas.

Při vyučování budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím utváření vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, rodičem, ostatními pedagogy.

Žáci velkou část vyučování spolupracují ve dvojicích, skupinách. Učitel věnuje pozornost práci ve skupinách, podporuje zapojení všech členů skupiny, podporuje rozvoj kompetencí týmové práce. Žáci se učí vést diskusi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodně reagovat na kritiku.

V rámci projektů se žáci blíže seznámí s děním kolem sebe. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími.

Učitelé nabízejí všem rodičům individuální konzultace. Rodiče jsou o dění ve škole informováni třídními učiteli na třídních schůzkách a prostřednictvím internetových stránek školy.

 

CÍLE PROGRAMU

Dlouhodobé cíle:     1. zlepšení vztahu žáků k prostředí, ke spolužákům 

                                a pedagogům

                            2. omezení projevů vandalismu

                            3. podpora zdravého životního stylu

                            4. snížení výskytu násilí mezi žáky

                            5. zvýšení bezpečnosti žáků ve škole

Stanovených cílů by mělo být dosaženo do r. 2017.

 

Střednědobé cíle:    1. rozvoj sociálních dovedností žáků, schopnost zvládat

                                zátěžové situace

                             2. vedení žáků k osvojení si zásad zdravého způsobu

                                života

                             3. podpora vzájemné spolupráce a pozitivní komunikace

                                mezi dětmi

                                a) pedagogové - vzdělávání v oblasti prevence

                                    školního násilí - šikana, vedení tříd. hodin, práce

                                    tř. učitelů s tř. kolektivem a řešení konfliktů mezi

                                    žáky

                                b) rodiče - prohlubovat spolupráci s rodiči

                                c) spolupráce s okolím školy - domluvení se na 

                                    spolupráci s policií

                                d) žáci - spolupráce s organizacemi v oblasti

                                    prevence agresivního chování - prožitkové

                                    programy s PPP

 

Krátkodobé cíle - Minimální preventivní program na r. 2016/2017

a) pedagogové - kurzy zaměřené na řešení vzniklých problémů šikanování,

    komunikaci žák - učitel

b) rodiče - poučení rodičů na třídních schůzkách, seznámení se způsoby 

    řešení situace ve škole - hledat náměty řešení u rodičů

c) spolupráce s okolím školy - realizace setkání s pracovníky policie

d) žáci - zapojení žáků do akcí školy

 

FORMY A METODY PRÁCE

a) školní metodik prevence rizikových forem chování Mgr. Martina Rašková,

    popř. další vyučující se budou účastnit seminářů a přednášek zaměřených

    na prevenci rizikových forem chování pořádaných PC či jinými organizace-

    mi. S jejich obsahem seznámí ostatní pedagogické pracovníky

b) metodik prevence Mgr. Martina Rašková se zúčastní pravidelných seminářů

    k prevenci rizikových forem chování s oblastními metodiky prevence

c) ve spolupráci s PPP Opava budeme praktikovat práci s tř. kolektivy

d) žáci mohou v rámci školy navštěvovat zájm. kroužky: počítačový,

    kroužky anglického jazyka, keramický, kroužek Tvořivé dílny a kroužek

    Malý kutil

e) nadále budeme spolupracovat s Klubem rodičů na kultur. programech:

    Advent, Den dětí, Den matek, turnaje a závody

f) budeme spolupracovat s MŠ Otice, Uhlířov - návštěvy, divadlo, Den otevře-

   ných dveří

g) budeme spolupracovat s Obecním úřadem Otice - Vítání občánků, programy

   pro důchodce,  Den dětí, Zelné slavnosti

Minimální preventivní program se promítá do vyučovacích předmětů v rámci mezipředmětových vztahů, např. prvouka, vlastivěda, přírodověda, český jazyk, čtení (dostupná literatura, video).

 

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Prevence:

- úzká spolupráce žák+rodič+pedagog

- důvěrnost sděllení

- školní řád: jasná pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení

- kvalitní dohled pedagogů hlavně v prostorách, kde by mohlo k šikaně 

  docházet (WC, šatny)

- aktivní zapojení i nepedagogických pracovníků

- informovanost žáků, rodičů, pedagogů o způsobech řešení šikany

Metoda řešení šikany:

a) rozhovor s tím, kdo na šikanu upozornil a s obětí

b) nalezení vhodných svědků, rozhovor (i konfrontační) s nimi

c) zajištění ochrany oběti

d) rozhovor s agresory, konfrontace mezi nimi

Výchovná opatření k potrestání agresorů:

- napomenutí a důtka tř. učitele nebo ředitele školy (podle závažnosti)

- snížení známky z chování - opakované agresiv. chování, závažný přestupek

- doporučení rodičům k návštěvě střediska výchovné péče

- oběti šikany možnost doporučit psychoterapeutickou péči PPP

 

Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.:

- žák je o přestávkách osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamará-

  dy

- při týmových sportech bývá jedinec do družstva volen mezi posledními

- o přestávkách vyhledává blízkost učitelů

- má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený

- působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči

- stává se uzavřeným

- jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje

- jeho věci jsou poškozené, znečištěné, příp. rozházené

- zašpiněný nebo poškozený oděv

- stále postrádá nějaké věci

- odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné

  výmluvy

- mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy

- začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole

- odřeniny, modřiny, škrábance, které nedovede uspokojivě vysvětlit

 

Přímé znaky šikanování mohou být např.:

- posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižo-

  vání, hrubé žerty na jeho účet

- kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až ne-

  návistným nebo pohrdavým tónem

- nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj

  platil

- příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panova-

  čným tónem a skutečnost, že se jim podřizuje

- nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či spoluúčasti na

  nich

- honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale

  je nápadné, že je oběť neoplácí

- rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout

 

Co by měl každý žák o šikaně vědět:

1. Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou

   opakovaně ubližují druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš

   ubránit, dělá, co ti je nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká

   do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě. Ale může ti znepříjemňovat

   život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s te-

   bou nemluvili, nevšímali si tě.

2. Proč jsi šikanován? Není to proto, že jsi špatný nebo proto, že si to nějak

   zasloužíš. Chyba není v tobě, ale ve špatných vztazích mezi některými žáky

   vaší třídy nebo školy. Převládá v nich bezohlednost a násilí.

   Pamatuj si, že nikdo nemá právo ti ubližovat!

3. Nikomu nic neříct je strkání hlavy do písku, které situaci jenom zhoršuje.

   Nevzdávej to a udělej následující:

   Obrať se na paní učitelku nebo paní ředitelku. Budou ti věřit, neprozradí tě

   a pomohou ti.

   Svěř se svým rodičům.

 

   Můžeš zavolat na bezplatnou Linku bezpečí: 800 155 555

 

Otice 1. 9.2016